X
تبلیغات
زولا
اگر می خواهید با صدای امواج همنوا شوید، نام کاربری خود در بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری

158599


Auther: Norhboy
My Yahoo:  یاشار  ID:li_yashar_il
Designer: Meteor@
Add To Favorite
Set As Home
دوشنبه 2 آبان 1384

زرتشت در مسیر بعثت ۳
در ادامه ی آنچه درباره ی  زرتشت و ره یافتهای او در انزوا او دریافت که بر جهان دو نیرو حکومت می کنند، یکی مثبت و خیر و نیکو و دیگری منفی و زشت، که اولی را سپنتامینو (spenta mainyu اندیشه و منش و روش مقدس و نیکو) و آن دیگری را انگره مینو (Angra mainyu اندیشه و منش و روش بد) نامید که همان اهریمن است. اما هنوز این آغازی بود برای تفکرات بعدی، و می اندیشید که چرا این دو نیرو در جهان پدید آمده اند و مردمان چه باید پیشه سازند تا از رنج و زشتی برهند و راه رستگاری چیست و کدام است؟ زمانهای بسیار نیز به این اندیشه بود و دریافتهایی بسیار می کرد. سرانجام زمان دعوت فرا رسید و او از کوه به زیر آمد و میان مردم رفت.


Template Copyright © 2008 Meteor@ All rights reserved