اگر می خواهید با صدای امواج همنوا شوید، نام کاربری خود در بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری

158629


Auther: Norhboy
My Yahoo:  یاشار  ID:li_yashar_il
Designer: Meteor@
Add To Favorite
Set As Home
پنج‌شنبه 28 مهر 1384

در باد

۱- نمی دانی تا کی در حرکت خواهی بود. حتی نمی دانی به کجا می روی.

۲- چراغهایی در مسیر روشن هستند. شاید بشود اینجا به دیواری تکیه کنی و بمانی. از این همه بی هدفی خسته شده ای.

۳- یک راه مستقیم بدون هیچ دیواری در مقابلت که بتوانی خودت را نگه داری. به اطرافت نگاه می کنی تا خداحافظی کرده باشی.

۴- یکی از پنجره ها، صورت قرص ماهی به دستی تکیه داده و در میان آن صورت، دو ستاره به آسمان چشم دوخته اند.

۵- جایی در درونت تکان می خورد. جایی نزدیک سینه ات، اگر سینه داشته باشی. می خواهی خودت را به هر ترتیب از چنگال باد وحشی نجات دهی. اما از دست تو چه بر می آید.

۶- خودت را با هزار مشقّت به دیوار کنارت می کوبی. روی دیوار کشیده می شوی و تنت زخمی و پر خراش به زمین می افتی.

۷- امشب سومین شبی است که در مقابل پنجره درست پای یک گل ایستاده ای و منتظر باز شدن دوباره ی پنجره ای. آخر از دست تو تک دانه ی شن چه بر می آید.

۸- دستی تو و خیلی ها را جمع می کند و در گلدان می ریزد.

۹- بیرون باد هنوز می وزد.Template Copyright © 2008 Meteor@ All rights reserved