اگر می خواهید با صدای امواج همنوا شوید، نام کاربری خود در بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری

158629


Auther: Norhboy
My Yahoo:  یاشار  ID:li_yashar_il
Designer: Meteor@
Add To Favorite
Set As Home
چهارشنبه 6 مهر 1384

زرتشت از تولد تا بعثت 2

زرتشت از هفت سالگی به فرا گرفتن علم و حکمت پرداخت و مدت هشت سال نزد خردمند و پارسای بزرگ زمان بُرزین به تحصیل مشغول بود. او در همین اوان به کشاورزی نیز می پرداخت تا جوان شد. جوانی زرتشت مصادف بود با حمله ی تورانیان به سرزمین ایران که او به هدف پرستاری زخم خوردگان و انجام کار افتخاری برای بینوایان ، داوطلب گردید و مدت پنج سال بدین گونه در خدمت مجروحین و بینوایان بود. پس از پنج سال خدمت ، وی به نزد پدر خود که زارع بود بازگشت و با هوُوی دختر فرشوشتر مشاور ویشتاسب ازدواج کرد.

زرتشت کم کم احساس کرد که برای کارهایی بس بزرگ پدید آمده است تا زندگی عادی و معمولی. اندیشه اش آن بود تا راهی بیاید که رنج را تخفیف دهد. مردمان را به جای انهدام و ویرانی به سازندگی ، آبادانی و زیبایی ترغیب سازد ، زشتی و پلیدی را فرو افکند و راستی و درستی و نیکی را ترویج کند. او نیازمند بدان بود تا در فراغت بیندیشد تا مگر راه رستگاری مردمان را بیابد.Template Copyright © 2008 Meteor@ All rights reserved